Bài 24: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)Hướng dẫn nội dung và trình tự các bước để kế toán lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (mẫu 03/TNDN).
– Lấy số liệu vào phụ lục kết quả kinh doanh 03-1A
– Hướng dẫn thực hiện chuyển lỗ phụ lục 03-2ANguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “Bài 24: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *