Công ty bảo hiểm nước ngoài ôm tiền chạy mất???Công ty bảo hiểm nước ngoài ôm tiền chạy mất???
Hiện nay trên thị trưởng có rất nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động. Trong 18 công ty lớn nhất thì có 2 công ty của Việt Nam là Bảo Việt và Phú Hưng, còn lại 16 công ty khác là đều có nguồn gốc nước ngoài.
Nhà nước làm gì để đảm bảo các công ty hoạt động tốt, không ôm tiền chay mất.
Thứ nhất: Tất cả các công ty đã hoạt động trên đất nước Việt Nam, đều phải tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam, cụ thể là luật kinh doanh bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm chịu sự giám sát trực tiếp của Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước.
Thứ 2. Tất cả các công ty đều phải có vốn điều lệ đủ lớn đảm bảo chi trả quyền lợi cho khách hàng. Theo quy định các công ty bảo hiểm phải có vốn điều lệ thấp nhất là 600 tỷ.
Thứ 3. Các Công ty bắt buộc phải trích lập các quỹ như quỹ dự phòng, quỹ nghiệp vụ… từ số tiền đóng phí của khách hàng và tỷ lệ trích lập do nhà nước quy định.
Thư 4. Sau khi trừ các loại quỹ, phí thì có giá trị tài khoản và công ty bảo hiểm sẽ được mang đi đầu tư, kinh doanh.
A) Mua trái phiếu Chính phủ;
B) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
C) Kinh doanh bất động sản;
D) Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
Đ) Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
E) Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
Nhưng còn phải cố định tỷ lệ đầu tư vào từng loại nữa cơ. Cụ thể như sau 65-100% đầu tư vào trái phiếu chính phủ. 35% đầu tư vào các hạng mục khác nhưng phải đc bộ tài chính phê duyệt.
Thứ 5. Nếu công ty phá sản hoặc không đủ khả năng để thanh toán thì sao? Nhà nước sẽ đứng ra để chuyển giao các hợp đồng của công ty đó cho 1 công ty khác.
Hotline: 0919058225

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *