Hướng dẫn CĐCS gửi yêu cầu đề nghị công đoàn cấp trên phê duyệt đoàn viênVideo hướng dẫn CĐCS cập nhật danh sách đoàn viên lên phần mềm quản lý và gửi yêu cầu đề nghị cấp trên phê duyệt. Video demo chức năng gửi phê duyệt trên cổng thử nghiệm của phần mềm.
Link thử nghiệm phần mềm:
Link chính thức:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *