Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống "Xác thực hóa đơn"Video này nhằm hướng dẫn đơn vị sử dụng chứng thư số của đơn vị đăng ký tham gia hệ thống “Xác thực hóa đơn”. Đây là bước đầu tiên mà mọi đơn vị muốn tham gia đều phải thực hiện.
Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét và phê duyệt cho những đăng ký này trong vòng 03 ngày kể từ ngày đơn vị đăng ký thành công.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *