Làm thế nào để giao dịch với Hợp đồng tương lai?Hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh. Không giống như hợp đồng truyền thống, nó không có thời gian đáo hạn. Hợp đồng tương lai sử dụng cơ chế trao đổi quỹ (hoán đổi danh mục ETF – exchange traded fund?) ngang hàng và phương pháp đánh dấu giá hợp lý để đặt được giá sát với giá Index tham khảo bên dưới.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *