Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpĐịnh khoản
1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp
Nợ TK 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính
•Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm
Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8211
•Nếu số TNDN thực tế phải nộp thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm
Nợ TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8211
Có TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ví dụ
•Ngày 31/3/2015, kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính hàng quý cho doanh nghiệp 15.000.000
•Ngày 31/12/2015, kế toán quyết toán thuế TNDN cả năm của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán Minh Ngọc
457/20 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Website: www.ketoanminhngoc.vn

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *