Sách Nguyên lý kế toán bài tập bài giải và đáp án Phan Đức DũngSách Nguyên lý kế toán bài tập bài giải và đáp án Phan Đức Dũng mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP (PHAN ĐỨC DŨNG)
(Đã cập nhật Thông tư 200 và Thông tư 202)
MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: Tổng quan về kế toán

1.1 Giới thiệu chuẩn mực kế toán quốc tế
1.2 Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
1.3 Các giả định, nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp kế toán
1.4 Các yếu tố của báo cáo tài chính
1.5 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
1.6 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

2.1 Báo cáo quản trị
2.2 Báo cáo tài chính
2.3 Hệ thống báo cáo tài chính
2.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
2.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

3.1 Tài khoản
3.2 Ghi sổ kép
3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam
3.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
3.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

4.1 Đối tượng kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá
4.2 Tính giá một số đối tượng chủ yếu
4.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
4.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

5.1 Chứng từ kế toán
5.2 Công tác kiểm kê
5.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
5.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm

6.1 Chi phí sản xuất
6.2 Tính giá thành sản phẩm
6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
6.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
6.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 7: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

7.1 Tiêu thụ và kế toán tiêu thu
7.2 Tính giá thành phẩm
7.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
7.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
7.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

8.1 Sổ kế toán
8.2 Hình thức sổ kế toán
8.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
8.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương
Phần bài tập (80 bài)

Phụ lục 01: Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Phụ lục 02: Khung thời gian sử dụng các loại tài sản

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *